Kalite Yönetim Birimi
29 Ocak 2020

            

                                                  Bil.Uzm.Bio.Harun BALCI
                                                          Kalite Yöneticisi

           
            Görev, Yetki ve Sorumluluk:

 • Kalite Yöneticisi, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025’e ait şartların karşılanmasını ve kalite ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
 • Kalite El Kitabı (KEK) ve kalite dokümanlarının hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini sağlamak ve kalite sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak.
 • İç tetkikleri planlayıp ve gerçekleşmesini sağlamak ve iç tetkik raporlarını değerlendirmek.
 • Kalite çalışmalarını denetlemek/denetlenmesini sağlamak, oluşan aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmak, uygunsuzlukları izlemek, giderilmesini ve takibini sağlamak.
 • Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını planlamak ve gerçekleştirmek.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, uygun olmayan deney işinin takibini ve etkinliğinin değerlendirmesini yaparak yönetimin gözden geçirme toplantılarında (YGG) bilgi vermek.
 • Laboratuvarın dış kalite kontrol çalışmalarını koordine etmek, izlemek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.
 • Laboratuvarın kalite yönetim sistemi belgelerinin alınması ve/veya yenilenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Kalite kayıtlarının saklanması ve elden çıkarılmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
 • Uygun olmayan deney işi belirlendiğinde Laboratuvar Sorumlusuna bilgi vermek. Sürdürülen işin durdurulması ve tekrar başlatılması, Müşterinin bilgilendirilerek işin geri çekilmesi ve/veya tekrarlanması, işin tamamlanabilmesi için müşteriden ek süre talep edilmesine karar vermek. Hizmet sürecinde olabilecek aksaklıkların ortadan kaldırılması için önleyici faaliyetleri başlatmak.
 • Kalite standartları açısından yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip ederek çalışmaların kalite politikası, kalite hedefleri ve kalite sistemine uygun olarak Eğitim Planlarını hazırlamak ve onaylanan Eğitim Planlarının uygulamasını sağlamak
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için koordinasyonu sağlamak ve takip etmek.
 • Müşteri şikâyetlerini incelemek, değerlendirmek ve çözümler bulmak; gerekli hallerde müşteri şikâyetleri ile ilgili detaylı rapor hazırlayarak sonuçları müşteriye bildirmek.
 • Görev alanı ile ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak