Klinik Dışı Kimya Laboratuvarı Sorumlusu
29 Ocak 2020                                                      Kimyager Mehmet AKÇAKALE
                                                   Klinik Dışı Kimya Lab. Sorumlusu

Görev, Yetki ve Sorumluluk:

 1. TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvarda Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, işlerliği ve sürekli gelişimi için gerekli organizasyonu oluşturmak.
 2. Kalite hedeflerini ve kalite politikasının uygulanmasını sağlamak. Kalite hedeflerine ulaşmak için stratejiler oluşturmak, belli aralıklarla değerlendirilmesini ve hedefe gidişi izlemek.
 3. Birimiyle ilgili kalite yönetimi faaliyetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak.
 4. Sistemin ve işlerin aksamadan yürütülebilmesini sağlamak.
 5. Kalite Dokümanlarını hazırlamak ve kontrol etmek.
 6. Laboratuvarda müşteri memnuniyeti bilincini geliştirmek. Test faaliyetlerinin müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenilir, hızlı yapılmasını sağlamak
 7. Laboratuvarda doğru, güvenilir ve gizliliği muhafaza edilebilen testlerin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 8.  Kalitenin, verimliliğin artması için gerekli her türlü bilimsel ve teknik bilgileri sağlamak, bu amaç için kısa-uzun vadeli araştırmalar programlamak ve yürütmek.
 9. Ölçüm belirsizliği hesaplamaları ile ilgili yöntem çalışmalarını yürütmek.
 10. Birim personelinin görev dağılımını yapmak
 11. Laboratuvarın görev kapsamındaki analizlerin standart çalışma prosedürlerini deney personeli birlikte hazırlamak ve buna uygun çalışılmasını sağlamak
 12. Biyolojik ve kimyasal güvenlikle ilgili önlemlerin alınması, güvenli laboratuvar tekniklerinin uygulanması, enfeksiyöz, kimyasal ve biyolojik atıkların güvenli ayrıştırılması ve atılması dâhil, laboratuvar güvenliğinin tüm gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak
 13. Analizlerin zamanında yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak ve onaylamak
 14. Birimde yeni göreve başlayan personele işe uyum eğitimi vermek; gerektiğinde kurum içi ve dışı personele ve halka yönelik eğitimlerde görev almak
 15. Birimin cihaz ve sarf malzeme ihtiyaçlarını belirlemek ve stokların takibini sağlamak
 16. Numune kabul ve raporlandırma birim sorumlusunun görevi; numunenin prosedürlere uygun kabulünü ve sevkini sağlamak, laboratuvarlardan gelen analiz sonuçlarına ait nihai raporların kontrolünü yaparak laboratuvar sorumlusunun onayına sunulmasını sağlamak,
 17. Görev alanlarıyla ile ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak